• یکشنبه 12 بهمن 1399 10:54
  • كد: 852

به منظور تحقق اهداف کلان برنانمه استراتژيک شهرداري اصفهان و نيز سياست هاي اجرايي اداره آموزش،جهت تسهيل و ترغيب کارکنان فرصتي براي ارائه خدمات آموزشي فراهم شده است.