• شنبه 29 شهریور 1399 10:49
  • كد: 823

کانون فرزندان اداره رفاه،تعاون و ورزش شهرداري اصفهان در زمينه انتخاب رشته و مشاوره تحصيلي مناسب با شرايط وي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه در محل کانون فرزندان اقدام به  برگزاري جلسات  انتخاب رشته تخصصي کرده است.

کانون فرزندان اداره رفاه، تعاون و ورزش شهرداري اصفهان به منظور تسهيل وكمك  به  فرزندان كاركنان در زمينه انتخاب رشته و مشاوره تحصيلي مناسب درسال 1399 با شرايط وي‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه )تصوير پيوست) و با رعايت كامل پروتکل های بهداشتی و فاصله فيزيکي در محل کانون فرزندان اقدام به  برگزاري جلسات  انتخاب رشته تخصصي براي فرزندان كاركنان با حضور اساتيد برجسته در سطح كشور نموده است، تا در صورت نياز فرزندان کارکنان بتوانند از اين ظرفيت مناسب استفاده نمايند.