• سه شنبه 05 آذر 1398 13:41
 • كد: 786

اداره كل سرمايه انساني بمنظور ارتقاء و توسعه سطح خدمات رفاهي و همچنين بهره مندي كاركنان و خانواده ايشان از مزاياي بيمه اي در صورت بازنشستگي، پيشنهاد طرح بيمه عمر و آتيه كاركنان را مطرح و پس از اخذ نظر موافقت شهردار محترم اصفهان و باتوجه به بذل توجه و مساعدت خاص ايشان مبلغ 000ر660ر1 ريال بعنوان هديه به ازاء هر يك از كاركنان و همسر آنان بطور رايگان پرداخت و دستور اقدام مبني بر عملياتي نمودن طرح مذكور نزد شركت بيمه كارآفرين صادر گرديد .

         همانگونه كه مستحضر مي باشيد بيمه عمر و حوادث كاركنان در راستاي اجراي مصوبه دولتي ساليانه با كسر مبالغي از محل حق و مزاياي كاركنان (50% سهم) در وجه شركت هاي  بيمه طرف قرارداد واريز مي گردد و مطابق تعهدات آن در صورت وقوع فوت صرفاً خانواده متوفيان يا حادثه ديدگان مشمول قرارداد خواهند بود و ساير كاركنان بدون بهره مالي يا اقتصادي در بلند مدت (بعد از بازنشستگي) از خدمات بيمه نامه مذكور با نوعي هدر رفت سرمايه ريالي روبرو مي گردند در همين راستا اداره كل سرمايه انساني بمنظور ارتقاء و توسعه سطح خدمات رفاهي و همچنين بهره مندي كاركنان و خانواده ايشان از مزاياي بيمه اي در صورت بازنشستگي، پيشنهاد طرح بيمه عمر و آتيه كاركنان را مطرح و پس از اخذ نظر موافقت شهردار محترم اصفهان و باتوجه به بذل توجه و مساعدت خاص ايشان مبلغ 000ر660ر1 ريال بعنوان هديه به ازاء هر يك از كاركنان و همسر آنان بطور رايگان پرداخت و دستور اقدام مبني بر عملياتي نمودن طرح مذكور نزد شركت بيمه كارآفرين صادر گرديد .

لازم بذكر است مبلغ حق بيمه كل بابت يكسال به ازاء هر يك از كاركنان 000ر060ر4 ريال مي باشد كه مبلغ 000ر660ر1 ريال توسط شهرداري و مبلغ 000ر400ر2 ريال توسط كاركنان (با اقساط ماهيانه 000ر200 ريال) پرداخت مي گردد كه متعاقب آن كاركنان مشمول دريافت مزاياي طرح مي گردند، از جمله شاخصهاي طرح مذكور عبارتند از :

 • درصورت وقوع واقعه فوت پرداخت مبلغ 000ر000ر100 ريال بعنوان خسارت بيمه عمر بعنوان مكمل طرح بيمه عمر و حادثه مصوب به خانواده متوفي پرداخت مي گردد.
 • معافيت از پرداخت حق بيمه تا پايان قرارداد در صورت از كارافتادگي دائم و كامل بيمه شده اول(كاركنان)
 • با وقوع فوت (عادي يا بعلت حادثه) يا نقص عضو بيمه شده اصلي (كاركنان)، علاوه بر استفاده از پوشش هاي مندرج در سقف بيمه نامه ، همسر وي از پرداخت حق بيمه در سالهاي آتي قرارداد معاف مي گردد.
 • بهره مندي خانواده كاركنان از مزاياي آتي بيمه عمر بعد از فوت بيمه شده اصلي تا پايان مدت قراداد.
 • بهره مندي از شرايط بازنشستگي براي همسر كاركنان تا پايان قرارداد 
 • بهره مندي از مزاياي بسته هاي تكميلي امراض: بيماريهاي نورون حركتي، نابينائي كامل،ناشنوائي كامل، پاركينسون،آلزايمر و دمانس،نارسائي حاد كليوي/ دياليز، ام اس،كما، منژيت،هپاتيت ب ، هپاتيت سي-اچ وي ، ايدز(مستلزم پرداخت حق بيمه مازاد مي باشد)
 •   تبديل مبلغ اندوخته پس انداز به مستمري به تقاضاي كاركنان و دريافت حقوق مستمري ماهيانه.
 •  امكان استفاده از مبلغ موجود در صندوق پس انداز اندوخته در مواردي كه بيمه شده بهر دليلي در سالهاي آتي نتواند مبلغ حق بيمه را پرداخت نمايد.
 • كاركناني كه داراي بيمه عمر و سرمايه گذاري قبلي مي باشند امكان تجميع بيمه نامه ها فراهم مي باشد.
 • پرداخت سود 22 درصد ساليانه در اندوخته بيمه شدگان.

مع الوصف باتوجه به موارد مشروحه فوق و بمنظور عملياتي نمودن طرح مذكور و لزوم كسر مبلغ حق بيمه از محل حقوق و مزاياي كاركنان خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اطلاع رساني به كاركنان زير مجموعه شامل قراردادي و رسمي مراتب موافقت يا عدم موافقت آنان بصورت مكتوب (شرح پيوست) اخذ و حداكثر تا تاريخ 10/9/98 در قالب فايل اكسل با درج مشخصات كامل شامل: نام و نام خانوادگي،شماره پرسنلي،كدملي، نام پدر،محل خدمت،موافقت،عدم موافقت تنظيم و به اين اداره كل اعلام گردد. لازم بذكر است كاركنان موافق با اجراي طرح مذكور ضمن تكميل فرم تعهدنامه (موافقت نامه) مي بايست الزاماً نسبت به تكميل فرم پيشنهاد ارسالي (در بخش الصاق فايل اتوماسيون اداري) اقدام نمايند.

مزيد امتنان حسب هماهنگي بعمل آمده با شركت بيمه كارآفرين ، خانم اصفهاني از عوامل آن شركت به شماره تماس 9-36641588 داخلي 2 و تلفن همراه 09389132626آماده پاسخگوئي به سوالات احتمالي كاركنان مي باشد.