• دوشنبه 28 بهمن 1398 12:24
  • كد: 799

شهردار اصفهان به مدیران شهری خود  اعلام کرد، با  توجه به رفاه و تامين نيازهاي پرسنل که يكي از اصول مورد نظر در امر مديريت سازماني است؛ لذا به منظور تحقق اين موضوع دستورالعمل زیر، مربوط به نحوه استفاده از تسهيلات پروانه ساختمان در پروژه هاي تعاوني مسكن كاركنان شهرداري و ساير ارگان ها جهت اطلاع و اقدام ابلاغ مي گردد.

پرسنل محترمی که یک واحد از یک مجتمع را خریده و یا در پروژه ای از تعاونی های مسکن ارگانهای مختلف ثبت نام نموده اند، پس از ارائه قرارداد رسمی مربوطه و در صورتی که فروشنده یا تعاونی مورد نظر به شهرداری بابت صدور پروانه بدهی داشته باشند، نامه تسهیلات مذکور به نسبت سهم مالکیت پس از طی مراحل اداری و تایید قسمتهای مربوطه صادر و تهاتر گردد.

پرسنل محترم شرکت کننده در پروژه های ساختمانی تعاونی مسکن شهرداری با هماهنگی مدیر عامل محترم تعاونی در هر کدام از پروژه ها که از تسهیلات مذکور استفاده ننموده اند پس از صدور نامه تسهیلات در صورت امکان با بدهی تعاونی به شهرداری مرکزی و مناطق پانزده گانه بابت خرید زمین تفکیک، تراکم و عوارض پروانه ساختمانی تهاتر گردد.