• شنبه 15 آذر 1399 10:40
  • كد: 783

مبلغ تسهيلات مربوط به عوارض پروانه ساختمان ویژه كاركنان افزایش یافت 

     در راستاي تاكيدات شهردار محترم اصفهان مبني بر ارتقاء امور رفاهي كاركنان بويژه افزايش مبلغ تسهيلات مربوط به عوارض پروانه ساختمان و نظر به پيگيري به عمل آمده و اخذ موافقت ايشان بدينوسيله اعلام مي گردد سقف تسهيلات پروانه ساختمان از تاريخ 1/09/99 از مبلغ 200 ميليون ريال به 340 ميليون ريال افزايش يافته است.