• شنبه 14 تیر 1399 11:04
  • كد: 815

بنا به دستور مدیر کل سرمایه انسانی از این پس فرم درخواست وام قرض الحسنه مطابق فرم زیر تکمیل و ارسال گردد در غیر این صورت درخواستهای که در غیر از این قالب به صندوق برسد ترتیب اثری داده نخواهد شد.

مراحل تکميل فرم وام قرض الحسنه آزادی

لازم است کليه متقاضيان دریافت وام، مطابق روال زیر در اتوماسيون اداري اقدام نمایند:

صدور نامه:

1 ) فرستنده: رئيس هيأت مدیره صندوق قرض الحسنه آزادي (آقاي سيد محمود حسينی)

2 ) امضاکننده: مدیر عامل صندوق قرض الحسنه اداره کل سرمایه انسانی (آقاي مهدي عقيلی)

 3) گيرنده: مدیر عامل صندوق قرض الحسنه اداره کل سرمایه انسانی (آقاي مهدي عقيلی)

 4) رونوشت گيرنده: مسئول امور اداري حوزه متقاضی

5 ) تهيه کننده: شخص متقاضی (در صورتی که شخص متقاضی کارتابل نداشته باشد، تهيه کننده نامه امور اداري حوزه می باشد)

 6) توضيحات: درخواست وام قرض الحسنه آزادي به همراه نام و نام خانوادگی درخواست کننده

 7) انتخاب کد قالب 20390

* نامه توسط متقاضی یا امور اداري تهيه شده و توسط امور اداري به مدیرعامل صندوق (آقاي مهدي عقيلی)

ارجاع شده و پس از تکميل فرم توسط صندوق و امضاي نامه توسط آقاي عقيلی، به رئيس هيأت مدیره

(آقاي سيدمحمود حسينی) جهت امضا و ثبت نهایی ارجاع گردد. سپس یک ارجاع به صندوق (جهت تحویل وام) و یک ارجاع به امور اداري (جهت چاپ فرم و بقيه اقدامات) خواهد خورد.

توضيحات:

 1) مسئول امور اداري هر حوزه میبایست در جریان کامل درخواست و اعطاي وام باشد.

2 ) متقاضی نمیتواند به صورت شخصی اقدام به درخواست وام نماید.

3) پس از امضاي نهایی فرم و ارجاع به حوزه متقاضی (مسئول امور اداري،) نامه پرینت گرفته شده و تحویل متقاضی گردد.

 4) مشخصات ضامن روي فرم چاپ شده، تکميل و امضاي ایشان درج گردد.

5) متقاضی به همراه فرم تکميل شده و مدارک مربوطه (اصل فرم درخواست تکميل شده ، فيش حقوقی وام گيرنده و اصل چک تضمين وام در وجه صندوق قرض الحسنه آزادی) به صندوق قرض الحسنه مراجعه نمایند.