• شنبه 28 تیر 1399 13:49
  • كد: 816

«ایده گَپ» یک ابزار خلاقانه جدید به منظور تسری نظام پیشنهادها در حوزۀ کارکنان است که به تازگی طراحی شده است.

با توجه به درخواست و استقبال بخش‌های داخلی شهرداری و لزوم تقویت نظام پیشنهادها در حوزۀ پرسنلی و ایجاد بستر مناسب برای تبلور خلاقیت و استعدادهای کارکنان، دبیرخانۀ نظام پیشنهاد‌ها برند «ایده گَپ» را به عنوان یک ابزار خلاقانه جدید به منظور تسری نظام پیشنهادها در حوزۀ کارکنان طراحی نموده است.

رویدادهای ایده‌پردازی با برند «ایده‌کاپ» در قالب پارادایم مشارکت و در حوزۀ شهروندی از جمله ابتکارات موفق، مداوم و پردامنۀ شهرداری اصفهان در سال‌های اخیر بوده است و «ایده گَپ» یک ابزار خلاقانه جدید به منظور تسری نظام پیشنهادها در حوزۀ کارکنان است که به تازگی طراحی شده است.

 ویژگی‌های رویداد «ایده گپ» به شرح ذیل است:

  1. تمرکز درون سازمانی و مبتنی بر مشارکت همکاران
  2. توانمند‌سازی همکاران در راستای ارائۀ ایده‌های بهتر و قوی‌تر
  3. تعریف رویدادهای مبتنی بر گفتگومندی و خمیرمایه گفتگو
  4. تبیین وجوه مختلف  مسئله در قالب برنامه های آموزشی و جلسات ایده پردازی و حل مسئله

با توجه به موارد فوق و براساس رایزنی های اولیه، رویداد‌های ایده‌گَپ سیاست‌های شهری ویژۀ پرسنل شهرداری و سازمان‌های وابسته و ایده‌گَپ ویژۀ پرسنل شهرداری منطقه (1) در حال برنامه‌ریزی برای اجرا در مرداد ماه است.

امید است این رویکرد سرآغاز فصلی نوین در توسعه قابلیت ها و کارآمدی سرمایه های انسانی شهرداری و در نتیجه ارائه خدمات بهتر به شهروندان گردد.