صفحــه ورود به ميزكار كاركنان

این درگاه به منظورایجاد بستری اینترنتی و امن جهت " ارائه خدمات الكترونیكی به پرسنل " راه اندازی گردیده است،سرویس الكترونیكی مشاهده فیش حقوقی، جهت كاركنان شهرداری و سازمان فاوا می باشد و شامل پرسنل سایر شركت های وابسته نمی باشد

زير سيستم هاي وابسته به شهرداري

گزارش تصـويري و مطبــوعات

یوزرهای اینترنت کاربران مجموعه شهرداری اصفهان

استفاده اینترنت مجموعه شهرداری اصفهان فقط برای امور کاری شهرداری اصفهان بوده و استفاده از آن برای امور غير اداري اکیدا ممنوع و مسئولیت آن بر عهده کاربر است.

اطلاعات بيشتر